GOVFORBIO

Vägar till en biobaserad samhällsekonomi: Politik och styrning för hållbart nyttjande av skog (GOVFORBIO)

Syfte

Syftet med projektet är att analysera hur utformningen av den svenska skogspolitiken behöver utvecklas för att möta behovet av en fossilfri omställning. Projektet kommer att fokusera på målkonflikter, val av styrmedel för att nå uppsatta miljö- och klimatmål, samt förvaltningens förmåga att omsätta mål till praktisk handling i skogsbruket.

Hållbarhetsutmaning

Omställningen till en fossilfri samhällsekonomi.

Aktiviteter

Analyserna baseras på intervjuer, fokusgrupper och scenarioanalyser med aktörer inom skogsnäring och civilsamhälle, deltagandeobservationer i samverkansprocesser, samt analyser av policydokument som styr utvecklingen mot en bioekonomi.

Projektet kommer att lämna rekommendationer till beslutsfattare och ge angelägna bidrag till forskning och samhällsdebatt om utmaningar och förutsättningar för en fossilfri samhällsekonomi. Dessutom kommer olika former för interaktion med nyckelintressenter bidra till samskapande av kunskap samt till en bred kunskapsspridning.

Finansiärer

Formas 2021-2025

Länk till projektets hemsida

https://www.sh.se/forskning/var-forskning/forskningsdatabas/forskningsprojekt/vagar-till-en-biobaserad-samhallsekonomi

Kontaktperson

Johanna Johansson