OCEANS PACT

Transformation av naturresurskonflikter som en väg mot hållbar utveckling till havs (OCEANS PACT)

Syfte

Syftet är att generera förbättrad kunskap och metoder för att förstå, produktivt hantera och om möjligt lösa havskonflikter för att kunna styra om våra havs förvaltning mot en mer hållbar utveckling.

Hållbarhetsutmaning

Intressekonflikter och andra havskonflikter kopplade till exempelvis olika identiteter, orättvisor, värden och användning av havet.

Samverkansform

Projektet har som mål att samproducera kunskap samt konkreta förslag på omställning tillsammans med intressenter och lokala samhällen.

Aktiviteter

Vi strävar efter att utveckla fördjupade insikter om olika havskonflikter genom att studera och angripa pågående havskonflikter i en rad fallstudier i USA, Brasilien, Norge, Estland, Sydafrika och Indien. I varje fallstudie samarbetar samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga forskare med djup lokalkännedom med viktiga samhällsaktörer och konfliktlösningsexperter. Genom textanalys samt kvalitativa intervjuer och deltagande observationer med mera undersöker vi hur befintlig konfliktlösningspraxis hjälper eller hindrar havets hållbarhet. Vi undersöker hur formella interventioner, t.ex. lagar, och informella metoder, t.ex. förhandlingar, kan utnyttjas för att möjliggöra den transformativa potentialen av konflikthantering/lösning. Den nya kunskapen användas för att utveckla och testa verktyg och metoder för havskonflikthantering/lösning. I varje fallstudie sker denna forskning/utveckling i nära samarbete med samhällsaktörer genom så kallade dialogforum.

Finansiärer

Formas 2020-2024

Hemsida

https://oceanspact.eu

Nyckelpublikationer

Tafon R, Glavovic B, Saunders F and Gilek M. 2021. Oceans of Conflict: Pathways to an Ocean Sustainability PACT. Planning Practice and Research. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02697459.2021.1918880

Kontaktpersoner

Michael Gilek
Fred Saunders
Ralph Tafon