Hållbarhetsveckan 2021!

9–15 juni 2021 anordnar Södertörns högskola Hållbarhetsveckan. Under veckan kommer högskolan att erbjuda en uppsjö av hållbarhetsrelaterade aktiviteter och tillsammans blicka framåt kring flera av vår tids största utmaningar.

Den 14 juni arrangerar SustainLab en hållbarhetsverkstad med tre teman:

Hållbar skärgård – crowdsourcingtekniker för att skapa möjlighet för skärgårdsbefolkning att bo kvar och göra vettiga saker för biotoper

Den bofasta befolkningen i skärgården är ofta mångsysslare. Flera av sysslorna handlar om service till turister och fritidsboende. I sviterna av pandemin ökar möjligheterna för den naturnära besöksnäringen till de mångsysslande skärgårdsbornas gagn. Med fler besökare ökar trycket på den natur som lockar, vilket skapar risker för biodiversiteten och för den långsiktiga besöksnäringen, samt för andra näringsmöjligheter för de bofasta. Hur kan sådana dilemman hanteras så att de bofasta kan hitta försörjning, turister och fritidsboende få njuta och den biologiska mångfalden frodas?

På denna workshop efterlyser vi idéer som kan undersökas och utvecklas i uppsatser och projektarbeten eller som företagsidéer.

Ängsmark på Södertörns högskola – hur kan den användas i undervisning och utåtriktat arbete?

Södertörns miljö- och utvecklingsförening, SMUF, har utarbetat ett förslag på att anlägga ängsmark mellan flyglarna på Moas båge. Förslaget har antagits av stiftelsen Clara som kommer att stå för anläggningsarbete och förvaltning. Ängsmarken kommer att bidra till biologisk mångfald genom att ge möjlighet för flera rödlistade växter och insekter att finna en fristad. Ängsmarken kopplar också till platsens miljöhistoria, vilket framgår när man studerar historiska kartor. Den passar in i det miljöarbete som drivs av Huddinge kommun där 13 andra ängsmarker har anlagts med goda resultat. En fråga är vilken roll den kan komma spela när planerna och visionerna för Flemingsbergsdalen förverkligas?

På denna workshop efterlyser vi idéer om hur ängsmarken kan användas i undervisning samt i högskolans utåtriktade arbete och samverkansprojekt.

Pendlingen till högskolan efter pandemin – vad behöver förändras för att resvanorna ska förändras i mer hållbar riktning?

Överfulla parkeringsplatser, köer på Glömstavägen, inställda pendeltåg och försenade bussar, anläggningsarbeten på cykelbanorna. Långa resor och många byten. Sådana irritationsmoment har vi lärare och studenter vid Södertörns högskola sluppit under pandemins distansarbete. Hur blir det när högskolan öppnar i höst?

I planerna för Flemingsbergsdalen räknar Huddinge kommun med att 30 000 människor ska pendla till området. I den framtid som visionerna målar upp är området bilfritt. Det stora ekologiska fotavtrycket från bilpendlande kräver omställning, elbilar räknas bara som en dellösning. Huvudsakligen ska tåg, spårväg och cyklar bära resenärerna till och från platsen. Inom området ska vi förflytta oss längs trevliga gångstråk. Denna vision för en problemfri pendling ska succesivt nås under den kommande trettioårsperioden.

Det finns ett glapp mellan visionen och irritationen. Frågan är vad vi som pendlar kan göra? Tänker vi strategiskt för att lösa eller taktiskt för att stå ut? Vad vill vi att andra instanser ska göra något för att vi så snart som möjligt ska kunna uppleva en hållbar pendling med försumbara problem?

Denna workshop är tänkt som en brainstorm kring ansvaret för en hållbar pendling i en tid då både arbetsvillkor och resevillkor förändras. Kan vi gemensamt skissa konturerna av en realistisk plan för hur pendlingen kan bli mera hållbar?

Läs mer om hållbarhetsveckan på Södertörns högskolas hemsida.