Ängsprojektet tar över gräsmattan mellan flyglarna

Äng

Den 21 september träffade SustainLab de tidigare studenterna Jonas Bane och Jim Holmgren som har startat Ängsprojektet. Idén med projektet är att anlägga ängsmark mellan flyglarna på Södertörns högskola för att gynna den biologiska mångfalden. Jonas och Jim tog kontakt med Jesper Alvarsson, rektorsråd med inriktning mot hållbarhet, för att komma i kontakt med förvaltningen på Södertörns Högskola, med Campus- och IT-avdelningen och med Stiftelsen Clara som förvaltar byggnader och mark. Projektet har startat med att Stiftelsen Clara har slutat beställa klippning av gräsmattorna mellan flyglarna för att istället göra en årlig slåtter av det som ska bli en äng.

Med på mötet var också lärare vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik och representanter för Södertörns miljö och utvecklingsförening, SMUF. På mötet diskuterades hur det fortsatta arbetet och studentengagemanget kan se ut och möjligheter att integrera projektet i undervisningen på högskolan. Möjligheten att använda ängen i sommarkursen Floristik och faunistik är uppenbar men även att använda förvaltningen av ängen som ett exempel i undervisning om miljöförvaltning.

Vi diskuterade också möjligheten att ängen kan användas som en kontaktyta med de boende i Flemingsberg. Kan den inspirera liknande projekt i områdena runt omkring? Kan studenter driva projekt tillsammans med boende? Kan studenter arrangera kurser kring att bygga holkar för de djur och insekter som ska livnära sig på ängens blommor? Kan ängen bli en vacker tillflyktsort också för traktens barn och unga? Och i så fall, hur ska det hanteras?

En slutsats från mötet var att Ängsprojektet även i fortsättningen ska drivas av studenter. Lärare och förvaltning vid Södertörns högskola kommer att ge stöd då det efterfrågas från studenterna.

På ett uppföljningsmöte den 26 oktober tillsammans med rektorsrådet Jesper Alvarsson bestämdes att Campus- och IT-avdelningen sätter upp informationsskyltar om projektet. Under hösten organiserar studentföreningen SMUF en insådd av en lämplig fröblandning för att blommor ska kunna spira under nästa sommar. Stiftelsen Clara organiserar slåtter och tar bort buskar som är främmande för en ängsflora. SMUF åtar sig att skriva en förvaltningsplan för området. Flera nytillkomna studenter var beredda att bära projektet vidare.

En intressentgrupp kommer att bildas för att under de kommande åren driva Ängsprojektet framåt. SustainLab kommer att ingå i gruppen, med ett särskilt intresse av att skapa samverkansmöjligheter utifrån Ängsprojektet.

Intresserad av Ängsprojektet? Kontakta sustainlab@sh.se